SPLOŠNO

Na spletni strani http://www.mihasubic.com objavljeni pogoji poslovanja veljajo za vse storitve, ki jih izvajalec nudi naročnikom.

Izvajalec storitev je podjetje:

Produktna Fotografija, Hana Papler s.p.,

Cesta na loko 22,

1000 Ljubljana,

v nadaljevanju izvajalec ali avtor.

Naročnik storitev je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je po elektronski pošti potrdila poslano ponudbo, nastalo na osnovi pisnega povpraševanja ali poslovnega sestanka (v nadaljevanju naročnik).

S potrditvijo ponudbe naročnik soglaša, da je prebral pogoje poslovanja in se z njimi v celoti strinja.

Naročnik se strinja, da izpolnjuje zakonsko določeno starost za vstop v ta sporazum.

Naročnik se obveže, da bo skrbel za ažurnost in pravilnost vseh kontaktnih in osebnih podatkov ali podatkov podjetja.

Naročnik se obveže, da bo redno spremljal elektronski naslov, ki ga je navedel ob naročilu storitev.

Naročnik se obveže, da bo izvajalca v obdobju aktivnega sodelovanja obveščal o spremembah elektronskega naslova, ki ga redno uporablja. Izvajalec ni odgovoren, če sporočila prispejo v mapo z nezaželeno pošto na naročnikovi strani.

POSTOPEK SODELOVANJA

 1. POVPRAŠEVANJE
  Izpolnite obrazec za povpraševanje oz. pošljete povpraševanje z definiranimi zahtevami po elektronski pošti.
 2. PONUDBA
  Na osnovi zbranih informacij pripravimo ponudbo po veljavnem ceniku in vam jo posredujemo po elektronski pošti.
 3. POTRDITEV PONUDBE
  V kolikor se s ponudbo strinjate, pisno potrdite ponudbo s povratnim elektronskim sporočilom.

 4. PLAČILO 50% VREDNOSTI PROJEKTA
  Po potrditvi ponudbe vam po elektronski pošti pošljemo predračun s 50% predplačilom dogovorjenega zneska.

 5. ZAČETEK DELA
  Po izvedenem predplačilu začnemo z delom oz. oblikovalskim procesom.

 6. ZAKLJUČEK PROJEKTA

 

PONUDBA

Ponudba se izdela na podlagi povpraševanja po storitvah izvajalca. V ponudbi se določi obseg dela, podroben opis storitev, morebitne faze fotografiranja oz. izdelave, število korektur, cena in ostale podrobnosti. Ponudba se pošlje po elektronski pošti in ima veljavnost do navedenega datuma oz. do preklica. Vse dodatne storitve, dodatne faze ali naknadne korekture se obračuna dodatno.

CENE IN PLAČILNI POGOJI

Vse navedene cene so v EUR in ne vsebujejo DDV, če poleg cene ni navedeno drugače.

Pred začetkom dela izvajalec izda naročniku predračun. Po izdanem predračunu je za storitev potrebno plačilo 50% zneska na predračun za pričetek dela, razen če ni dogovorjeno drugače. Izvajalec prične z delom, ko na svoj poslovni račun prejme nakazilo v vrednosti 50% od zneska, navedenega v potrjeni ponudbi oz. po poslanem potrdilu o uspešno izvedenem nakazilu. Preostali znesek (50% zneska) se plača po opravljeni storitvi (t.j. po potrditvi zadnjega oblikovanja) z izdanim računom. Podatki za plačilo bodo posredovani na naročnikov kontaktni elektronski naslov. Račun se bo glasil na podatke, ki jih naročnik vnese v posredovan obrazec po potrditvi ponudbe in bo poslan na naročnikov kontaktni elektronski naslov.

Naročnik se obveže, da bo svoje obveznosti poravnal v roku, označenem na predračunu in na pravilen sklic.

Naročnik se obveže, da bo po potrditvi končnega oblikovanja poravnal vse obveznosti, torej nakazal tudi preostanek honorarja na poslovni račun izvajalca.

Naročnik postane materialni lastnik izvajalčevega dela in pridobi pravico za javno objavo končanega dela po plačilu vseh obveznosti do izvajalca.

Če naročnik ne sprejme in ne potrdi predlaganih fotografskih rešitev, se izvajalec odpove preostanku honorarja. Sodelovanje se s tem prekine. Naročnik nima pravice razpolagati s prejetimi fotografijami.

V primeru, da je naročnik izvajalcu posredoval napačne oziroma zavajajoče informacije ali v dogovorjenem roku ni v celoti poravnal obveznosti do izvajalca ali je kako drugače kršil pogoje poslovanja, si izvajalec pridržuje pravico omejiti ali prekiniti proces fotografiranja.

POGOJI POSLOVANJA

 

Izvajalec si pridružuje pravico do spremembe cen in lastnosi paketov oblikovanja. Za naročila, sprejeta pred datumom spremembe, veljajo stare cene in lastnosti.

POTEK DELA

Izvajalec prične z delom po plačilu dogovorjenega zneska na predračunu in ko naročnik dostavi dogovorjene vsebine in/ali podatke, ki so potrebni za izvedbo projekta.

Rok izvedbe se dogovori, ko izvajalec prejme od naročnika vse natančno definirane zahteve in izdelke, za katere želi, da jih izvajalec uporabi pri fotografiranju. Dogovorjeni rok se lahko spremeni v primeru višje sile, kot je naravna katastrofa, okvara strojne opreme, izpad električnega omrežja za daljši čas ali daljše motnje v medmrežju.

Izvajalec izdela, glede na naravo naročila število dogovorjenih fotografij. O številu fotografij se dogovori že ob naročilu. Ker izvajalec tudi za zavrnjene fotografije uporabi svoje ustvarjalne sposobnosti, je upravičen do plačila avtorskega honorarja tudi za zavrnjen osnutek, vendar le do 50% vrednosti osnovnega honorarja po postavkah veljavnega cenika.

Izvajalec po najboljših močeh upošteva mnenje in želje naročnika.

ODGOVORNOSTI IN DOLŽNOSTI

Izvajalec se zavezuje, da bo vse naročene storitve opravil kakovostno in v dogovorjenem roku. Pri fotografiranju bo upošteval vse zahteve in informacije, ki jih bo dobil od naročnika.

Naročnik je dolžan podati izvajalcu vse informacije, ki jih izvajalec potrebuje za svoje delo.

Izvajalec je odgovoren, da kvalitetno in ustrezno opravi svoje delo. Izvajalec ni odgovoren za kvaliteto končnega izdelka.

Naročnik se obveže, da bo po izdelavi končnih fotografij poravnal vse obveznosti, se pravi nakazal tudi preostanek honorarja na izvajalčev poslovni račun.

Izvajalec se obveže, da bo naročniku v roku 24 ur po izvedenem plačilu predal ali poslal po elektronski pošti končne fotografije v vseh dogovorjenih oblikah.

Naročnik se obveže, da bo skrbel za ažurnost kontaktnih podatkov in da bo redno spremljal elektronski poštni predal, katerega je navedel ob naročilu oblikovanja.

AVTORSKA PRAVICA

Nihče ne sme uporabljati avtorskega dela s področja uporabne umetnosti brez dovoljenja avtorja oziroma nosilca avtorskih pravic.

Avtorske materialne pravice so odtuljive, avtorjeve moralne pravice pa so neodtuljive in jih mora vsak naročnik spoštovati po določilih Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

Delo lahko spremeni samo avtor sam, tretja oseba pa samo z avtorjevim soglasjem.

Če naročnik sporoča ustvarjalcu svoje ideje in pobude, za to še ne more uveljaviti avtorske pravice pri določenem delu.

Osnutki ostanejo last izvajalca; zavrnjene lahko uporablja brez omejitev, sprejete pa v obsegu neodtuljivih avtorskih pravic.

Moralna avtorska pravica omogoča ustvarjalcu, da se imenuje avtor oblikovanega dela in da delo podpiše.

Avtor sme od naročnika zahtevati 5 avtorskih izvodov svojega dela.
Avtor ima pravico razstavljati in razmnoževati svoje delo za lastno promocijo in predstavitev.

OBRAČUN STROŠKOV

Izvajalec bo svojo storitev obračunal skladno z veljavnim cenikom ali dogovorjeni ponudbi. Običajno se k vrednosti naročila v primeru dela na terenu prišteje še strošek kilometrine. Za morebitne napake ne odgovarjamo. Pred potrditvijo naročila zahtevajte točno ponudbo oz. izračun stroškov. Vse storitvene aktivnosti (oblikovanje, grafična priprava ali dodelava) zaračunamo glede na porabljen čas, po veljavni urni tarifi v pol urnih intervalih.

SPREMEMBE POGOJEV POSLOVANJA

Izvajalec lahko prosto spreminja pogoje poslovanja ali ponudbo storitev. Vsaka taka sprememba postane veljavna 8. dan po tem, ko je objavljena na spletnih straneh izvajalca.

Naročnik se strinja, da bo periodično obiskoval spletne strani izvajalca in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami.

REŠEVANJE SPOROV

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

ODVEZA ODGOVORNOSTI*

Izvajalec ni odgovoren za morebitne občasne težave pri delovanju spletne strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Ponudnik si pridržuje pravico od odstopa pogodbe oz. realizacije naročila v kolikor nastane bistvena napaka v ponudbi. Bistvena napaka zajema elemente, na podlagi katerih ponudnik ne bi pristal na sklenitev pogodbe. Med omenjene napake spadajo tudi očitne napake v ceni, ki so lahko posledica tehničnih in drugih težav.

Vse pravice so pridržane.

SPLOŠNO*

Izvajalec sme v skladu s svojo odločitvijo in spremembami poslovanja kadarkoli spremeniti vsebino splošnih pogojev.

Izvajalec bo uporabnike o spremembah splošnih pogojev obvestil na običajno zanesljiv način – z objavo na spletni strani.  Šteje se, da uporabnik soglaša s spremembami splošnih pogojev, če po objavi sprememb nadaljuje z uporabo spletne strani.

Splošni pogoji so bili nazadnje posodobljeni dne: 1.9.2023.